Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia

§ 1

1. Stowarzyszenie tworzą osoby prowadzące działalność promocyjną, wystawienniczą, wytwórczą, usługową i handlową na rzecz budownictwa
w branży parkieciarskiej.
2. Stowarzyszenie nosi nazwę „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy ”
i zwane jest w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica zgodnie z prawem miejscowym.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem zagranicznych i krajowych organizacji
z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 ust. 2 Prawa o Stowarzyszeniach

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków,
co nie wyklucza zatrudnienia pracowników, oraz zlecania ekspertyz i opracowań specjalistom.

§ 7

Stowarzyszenie używa pieczątki okrągłej z napisem „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy”, oraz pieczątki podłużnej z nazwą Stowarzyszenia i jego adresem.

§ 8

Stowarzyszenie może ustalić odznakę Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest :
1.Reprezentowanie interesów i ochrona praw osób zajmujących się usługami
w branży parkieciarskiej, handlem, wytwórczością, wystawiennictwem, promocją związaną z branżą parkieciarską wobec władz państwowych, samorządowych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
2.Inicjowanie i podejmowanie działań legislacyjnych zmierzających do doskonalenia uregulowań prawnych, a także inicjowanie i podejmowanie działalności zmierzającej do doskonalenia promocji, wystawiennictwa, wytwórczości, usług i handlu na rzecz rozwoju budownictwa a w szczególności branży parkieciarskiej, w tym także inspirowanie wdrażania postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego.
3. Popularyzowanie różnych form i metod organizacji procesów inwestycyjnych na rzecz parkieciarstwa
4. Opracowanie i przedstawianie odpowiednim instytucjom rozwiązań techniczno-użytkowych w celu ich ujęcia w Polskich Normach.
5. Krzewienie obszernych informacji wśród rzemieślników i użytkowników dotyczących ochrony parkietu.
6. Wypromowanie zawodu parkieciarza i stworzenie warunków dla uzyskiwania uprawnień czeladniczych i mistrzowskich.
7. Opracowywanie informacji zawierających wskazówki w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.
8. Współdziałanie ze zrzeszonymi organizacjami, organami administracji państwowej w zakresie szkolenia młodzieży w zasadniczych szkołach zawodowych, ośrodkach dokształcania zawodowego i praktycznej nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych.
9.Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z dokształceniem teoretycznym w formach pozaszkolnych.
10.Powoływanie Biegłych Rzeczoznawców z zakresu parkieciarstwa

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
1. Testowanie i opiniowanie nowych materiałów, systemów i technologii w branży parkieciarskiej.
2. Wnioskowanie nadania uprawnień rzeczoznawcy w dziedzinie posadzkarstwa i parkieciarstwa.
3.Podejmowanie działań w ramach międzynarodowej wymiany doświadczeń dotyczących wystawiennictwa i technologii i techniki z zakresu robót parkieciarskich.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej w zakresie usług posadzkarskich i parkieciarskich, wytwórczości, handlu, wystawiennictwa materiałów budowlanych związanych z zawodem parkieciarza.
5. Współpracę z różnymi organizacjami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w zakresie zadań Stowarzyszenia.
6. Zlecanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych zmierzających do doskonalenia zawodu parkieciarza w oparciu o doświadczenia zrzeszonych członków.
7. Tworzenie funduszy specjalnych na cele związane z rozwojem myśli naukowo-technicznej w zakresie prac posadzkarsko – parkieciarskich , materiałów parkieciarskich oraz ich upowszechniania w Polsce i za granicą.
8. Prowadzenie szkoleń mających na celu doskonalenie wiedzy fachowej parkieciarzy.
9. Sponsorowanie przedsięwzięć pożytecznych dla propagowania idei Stowarzyszenia.
10. Działalność dobroczynną.
11. Działalność w zakresie ochrony środowiska i ekologii poprzez podejmowanie inicjatyw w tych obszarach.
12 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą finansowaniu działalności statutowej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych

§ 12

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mocą Uchwały Zarządu Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
który zadeklaruje chęć przystąpienia do Stowarzyszenia, posiada rekomendację przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia, a także cudzoziemiec nie posiadający miejsca zamieszkania w Polsce, posiadający rekomendację trzech członków Stowarzyszenia. O przyjęciu nowego członka do Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą zwykłą większością głosów .
2. Członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna
lub prawna popierająca cele i zadania Stowarzyszenia.

§ 13

W przypadku odmowy przyjęcia na członka zainteresowany może w terminie
14 dni od otrzymania uchwały Zarządu Stowarzyszenia w tej sprawie, złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

§ 14

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia. Członkiem honorowym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna.

§ 15

1.Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo :
a/ wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia
b/ do uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia
c/ zgłaszania uwag i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia
d/ zaskarżania uchwał Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania
w sprawach członkowskich
e/ posługiwać się symboliką Stowarzyszenia zgodnie z § 28 pkt. 11
f/ nosić odznakę Stowarzyszenia
g/ korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa, szkoleń oraz opieki Stowarzyszenia

2. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo :
a/ uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków oraz opiniowania projektów uchwał o szczególnym znaczeniu dla Stowarzyszenia
b/ reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach zleconych przez Walne Zebranie Członków
c/ zgłaszania uwag i wniosków w zakresie działalności Stowarzyszenia
d/ wybierania i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia

3. Członkowie wspierający mają prawo :
a/ służyć głosem doradczym co do treści uchwał podejmowanych przez walne Zebranie Członków
b/ zgłaszania postulatów i wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia
c/ posługiwać się symboliką Stowarzyszenia zgodnie z § 28 pkt. 11
d/ członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Regionalnego Stowarzyszenia.

§ 16

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek :
a/ ścisłego przestrzegania Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz wprowadzania ich w życie
b/ brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia
c/ regularnego opłacania składek członkowskich
d/ Przyczyniania się do realizacji celów Stowarzyszenia i powstrzymywanie się od jakiejkolwiek działalności z nim nie do pogodzenia.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek :
a/ udzielania zadeklarowanego na rzecz Stowarzyszenia wsparcia finansowego

§ 17

1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek :
a/ wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
b/ skreślenia z listy członków z powodu nieuiszczenia składek przez 6 miesięcy po uprzednim zawiadomieniu z ostrzeżeniem przez Zarząd Stowarzyszenia
c/ wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego
d/ popełnienia przestępstwa w związku z działalnością Stowarzyszenia
e/ niespełnienia warunków określonych w § 1
f/ wykluczenia członka na skutek uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej w następstwie rozumienia obowiązków wynikających z § 16 statutu, bądź utraty przez członka praw publicznych.
g/ śmierci członka
2. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek :
a/ wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
b/ wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego
c/ likwidacji bądź upadłości

§ 18

W razie naruszenia przez członka postanowień Statutu, Zarząd Stowarzyszenia występuje do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zastosowanie odpowiednich sankcji ( upomnienie, wniosek o wykluczenie ze Stowarzyszenia )

§ 19

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 21 dni od dnia otrzymania decyzji. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 20

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§ 21

Członkostwo honorowe wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się członkostwa lub przez pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą większością 3 ( trzy czwarte ) oddanych głosów w obecności co najmniej połowy obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

Rozdział IV

Ustrój i władze Stowarzyszenia

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są :
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński

§ 23

1. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia poza wyjątkami przewidzianymi
w niniejszym Statucie podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1 ( jedna druga ) członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie lub bez względu na ilość obecnych w drugim terminie wyznaczonym tego samego dnia.
2. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków władz Stowarzyszenia a mianowicie Zarządu, Komisji Rewizyjnej Sadu Koleżeńskiego władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1 ( jedna druga ) liczby członków pochodzących z wyboru. Zatwierdzanie dokooptowanych do władz osób winno nastąpić na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

WALNE ZEBRANIE

§24

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz do roku – najpóźniej do końca I półrocza. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w razie potrzeby lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie co najmniej 1/5 ( jedna piąta ) członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania a więc członków zwyczajnych i honorowych. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami dla których zostały zwołane. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad głosować można wyłącznie w przypadku 100 % obecności członków Stowarzyszenia uprawnionych do udziału w Zebraniu
2.Zarząd ma obowiązek powiadomić listownie o terminie oraz miejscu obrad Walnego zebrania Członków, wszystkich członków, na co najmniej 30 dni przed terminem obrad, a w wypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
w inny skuteczny sposób w terminie umożliwiającym członkom dojazd na obrady.

§25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
1. Wybór Zarządu Stowarzyszenia , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
2. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwalenie regulaminu działalności Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
4. Rozpatrzenie i uchwalenie preliminarza budżetowego przedłożonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Uchwalanie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do nabywania, zbywania, i obciążania nieruchomości dla potrzeb Stowarzyszenia.
6. Ustalania najwyższej kwoty i charakteru zobowiązań, które może podejmować Zarząd Stowarzyszenia bez wcześniejszej uchwały Walnego Zebrania Członków.
7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku obrachunkowym, Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, oraz udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.
8. Ustalanie programu działania Stowarzyszenia.
9. Zmiana Statutu Regionalnego Stowarzyszenia i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
10. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich dotyczących nałożenia kar, skreśleń oraz wykluczeń.
11. Rozpatrywanie odwołań w sprawach dotyczących rozwiązania oddziałów terenowych.
12. Nadawanie godności członka honorowego.
13. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
14. Podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych pod obrady Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Stowarzyszenia.
15. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych krajowych i zagranicznych organizacji.
16. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§26

Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Zarząd składa się od pięciu członków. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona, zwykłą większością głosów, Prezesa Zarządu, co najmniej jednego Wiceprezesa i Sekretarza. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§27W skład Zarządu wchodzą co najmniej trzy osoby które zajmują się wyłącznie działalnością usługową w branży parkieciarskiej.

§28Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy :
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
3. Opracowywanie okresowych preliminarzy budżetowych, planów działalności, sprawozdań i wniosków.
4. Gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
7. Wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego w sprawach dyscyplinarnych.
8. Wystąpienie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o pozbawienie członkostwa honorowego.
9. Powoływanie komisji opiniotwórczych, konieczny dla prawidłowego działania Stowarzyszenia.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich dotyczących nałożenia kar, skreśleń i wykluczeń.
11. Podejmowanie uchwał kto i w jakim zakresie może posługiwać się symboliką Stowarzyszenia, po zaopiniowaniu przez powołaną do tego celu komisję, lub na wniosek tejże komisji.
12. Uchwalanie Regulaminu Działania Zarządu Stowarzyszenia.
13. Podejmowanie uchwały o wprowadzeniu odznaki Stowarzyszenia.

§29Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się zgodnie z regulaminem Zarządu Stowarzyszenia, w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc. Posiedzenia zwołuje Prezes, podając porządek dzienny. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia są protokołowane.

§301. W sprawach oświadczeń woli oraz decyzji w sprawach finansowych wymagane są łączne podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub jednego z Wiceprezesów.
2. Zarząd Stowarzyszenia jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw osobom nie będącymi członkami zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§31Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie, zwykłą większością głosów, Przewodniczącego, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
1. Przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z wyników kontroli z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
3. Występowania do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
4. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Stowarzyszenia, wbrew postanowieniom niniejszego Statutu, w terminie dwóch miesięcy Nadzwyczajnego lub Zwyczajnego Zebrania Członków – obowiązek zwoływania tegoż Zebrania Członków ciąży na Komisji Rewizyjnej w ciągu następnych
30 ( trzydziestu ) dni.
5. Przeprowadzania innych działań kontrolno – sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie Członków, wnioskowanych przez Zarząd Stowarzyszenia, lub podejmowanych z własnej inicjatywy.

SĄD KOLEŻEŃSKI
§33Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybranych, zwykłą większością głosów, przez Walne Zebranie Członków.Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie, zwykłą większością głosów, Przewodniczącego Sądu.

§34Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw dotyczących zarzutów naruszenia postanowień Statutu przez członków Stowarzyszenia
oraz spraw spornych pomiędzy członkami.

§35Zasady działania Sądu Koleżeńskiego i system kar określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. W przypadku wykluczenia członka termin odwołania do Walnego Zebrania Członków od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wynosi 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Rozdział V

Struktury terenowe Stowarzyszenia

§36

1. Oddziały Regionalne OSP – Regiony powstają na mocy uchwały Zarządu OSP.
2.Uchwała Zarządu OSP o powołaniu Oddziału Regionalnego określa teren działania Regionu.
3.Region może uzyskać osobowość prawną mocą uchwały Zarządu OSP.

§37

Region realizuje na swoim terenie cele OSP.

§38

1.Najwyższą władzą regionu jest Walne zebranie Regionu.
2.Walne zebrania Regionu mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

§39

Zwyczajne walne zebranie Regionu zwołuje Zarząd Regionu co trzy lata,
nie później niż 2 miesiące przed Walnym Zebraniem OSP.

§40

W Walnym zebraniu Regionu udział biorą wszyscy członkowie OSP z Regionu.

§41

1.Nadzwyczajne Walne zebranie Regionu zwoływane jest:
a/ z własnej inicjatywy,
b/ na wniosek regionalnej komisji rewizyjnejc/ na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Regionud/ na wniosek Zarządu OSPe/ na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarządu OSP.
2.Zarząd Regionu winien zwołać Nadzwyczajne Walne zebranie Regionu
w terminie 30 dni od daty wniosku.

§42

Do kompetencji Walnego zebrania Regionu należy:
1.Wybór Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika trzech członków Komisji Regionalnej Rewizyjnej, trzech członków Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.
2.Uchwalenie wytycznych działalności Regionu wynikających z uchwał Walnego Zjazdu Regionu i Zarządu OSP.
3.Podejmowanie po wysłuchaniu Regionalnej Komisji Rewizyjnej uchwały
o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Regionu.
4.Ocena działalności członków OSP z danego Regionu§43
1.Zarząd Regionu składa się z: Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza
i skarbnika.
2.Zarząd regionu działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd OSP.

§44

1.Do kompetencji Zarządu Regionu należy:
a/ kierowanie działalnością Regionu na podstawie postanowień statutu OSP oraz uchwał i wytycznych Walnego Zebrania OSP i Walnego zebrania Regionu
b/ administrowanie majątkiem OSP przekazanym Regionowi przez Zarząd OSP
c/ reprezentowanie Regionu na zewnątrz, na terenie jego działalności
2.Zaciąganie zobowiązań finansowych przez Zarząd Regionu poza zatwierdzonym przez Zarząd OSP preliminarzem, może nastąpić jedynie
na mocy pisemnego upoważnienia Zarządu OSP

§45

1.Posiedzenia Zarządu Regionu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2.Zarządy regionu pracują na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd OSP.
3.W posiedzeniach Zarządu Regionu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej i Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.

§46

Posiedzenia Zarządu Regionu są protokołowane i autoryzowane podpisami przynajmniej trzech członków Zarządu Regionu.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§47

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§48

Fundusze Stowarzyszenia powstają z :
1.wpisowego i składek członkowskich
2.dotacji i subwencji
3.darowizn, spadków i zapisów
4.wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
5.środków zasądzanych przez sądy z tytułu nawiązek i świadczeń na cele społeczne.

§49

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Regionalnego Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Na tych samych zasadach działają oddziały regionalne.

Rozdział VII

Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia

§50

W przypadku planowanej zmiany Statutu Stowarzyszenia lub planowanego rozwiązania Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zebranie Członków Stowarzyszenia w dwóch kolejnych terminach. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.W pierwszym terminie zmiana Statutu i rozwiązanie się Regionalnego Stowarzyszenia może nastąpić większością 2/3 ( dwie trzecie ) głosów przy obecności co najmniej 1 ( jedna druga ) członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.W drugim terminie wyznaczonym w okresie nie przekraczającym 14 dni, zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić większością 3/4 ( trzy czwarte ) głosów bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§51

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna określać przeznaczenie majątku oraz wyznaczyć likwidatorów.

Rozdział VIII

Postanowienia Końcowe

§52

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Statutu mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach Dz.U. nr 20 poz. 104 z późn. zm.Treść Statutu uchwalona przez Walne Zebranie OSP dnia 24.05.2003r w Broku