Regulamin sprzedaży

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM OSP.PL

-REGULAMIN-

(obowiązujący od dnia 30 września 2019 r.)

§1 DEFINICJE

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

a) „OSP” – oznacza Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy z siedzibą w Warszawie (03-550), przy ul. Goławickiej 1/31, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, pod numerem KRS: 0000151927, NIP: 5213246584, telefon + 48 (022) 409-07-02, e-mail: biuro@parkieciarzeosp.com.pl

b) „SKLEP” – oznacza prowadzony przez OSP w domenie www.parkieciarzeosp.com.pl internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup od OSP Treści Cyfrowych;

c) „TREŚCI CYFROWE” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych tj.e-prasa (zapisane w formacie cyfrowym wydania kwartalnika Profesjonalny Parkiet);

d) „USŁUGI” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu usługi;

e) „KLIENT” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów, która dokonała w sposób określony w Regulaminie Rejestracji w Sklepie oraz dla której utworzone zostało Konto;

f) „ZABEZPIECZENIA” – oznacza stosowane przez OSP systemy zabezpieczeń Treści Cyfrowych przed nielegalnym rozpowszechnianiem;

j) „KOSZYK” – oznacza element Sklepu, za pomocą które go Klient precyzuje szczegóły Zakupu, takie jak: liczba zakupionych Treści Cyfrowych, dane do faktury, sposób płatności, itp.;

k) „REGULAMIN” – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady zamawiania Treści Cyfrowych oraz prawa i obowiązki Klientów oraz OSP;

l) „DANE OSOBOWE” – oznacza zgromadzone w trakcie Rejestracji Klienta w Sklepie oraz podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu i jego funkcjonalności wszelkie informacje dotyczące Klienta; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności i Cookies;

m) „POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES” – oznacza stosowane przez OSP zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” dostępne na stronie www.parkieciarzeosp.com.pl.

n) „USTAWA” – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z dn. 31.05.2006r. z późn. zm.)

o) „ZAKUP” – oznacza transakcję sprzedaży Treści Cyfrowych przez OSP wykonaną w Sklepie, w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta przy wykorzystaniu Konta;

q) „KARTA TREŚCI” – oznacza dokument określający szczegółowe zasady zakupu poszczególnych rodzajów Treści Cyfrowych , zasady z nich korzystania, w tym zasady dotyczące udzielanej licencji oraz wymogi techniczne dla danej Treści Cyfrowej.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Treści Cyfrowych.

2. Zakładając Konto i Akceptując Regulamin Klient zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy OSP a Użytkownikiem umowy, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu oraz jego funkcjonalności (dalej „Umowa”).

4. Właścicielem Sklepu oraz podmiotem sprzedającym Treści Cyfrowe jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy.

5. Nazwa OSP, wszelkie zawarte w ramach Sklepu utwory w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności wygląd graficzny Sklepu, logo OSP, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

6. Cała zawartość Sklepu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie stanowią przedmiot praw wyłącznych OSP i jego kontrahentów i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez zgody uprawnionych z zawartości Sklepu w inny sposób, niż określony w niniejszym Regulaminie.

§4 USŁUGI SKLEPU

1. W ramach Sklepu, w okresie obowiązywania Umowy, OSP umożliwia Klientowi:

a) składanie zamówień na Treści Cyfrowe w celu przeprowadzenia Zakupu,

2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.

3. OSP dokłada najwyższej staranności, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. OSP dokłada najwyższej staranności aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów oraz aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania Sklepu oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez OSP na potrzeby Sklepu, w miarę możliwości, planowane były na godziny nocne. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy OSP w miarę możliwości technicznych informuje Klientów z kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

§6 DOSTĘPNE TREŚCI CYFROWE I ICH ZAKUP

1. OSP w ramach Sklepu, za pośrednictwem sieci Internet, prezentuje możliwe do nabycia od OSP Treści Cyfrowe.

2. Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie rodzajach Treści Cyfrowych oraz o samych Treściach Cyfrowych zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu.

3. Prezentowane w ramach sklepu Treści Cyfrowe mogą być ograniczone ilościowo, a ich dostęp czasowo.

4. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Klienta zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Treści Cyfrowe, aż do wyczerpania się zapasów. Każda Treść Cyfrowa podana w zamówieniu Klienta jest przedmiotem osobnej oferty.

6. Po wyborze przez Klienta zaprezentowanej przez OSP Treści Cyfrowej, aby złożyć OSP ofertę Zakupu danej Treści Cyfrowej Klient powinien wybrać jedną spośród dostępnych na stronie internetowej Sklepu opcji – poprzez kliknięcie na opcję znajdującą się przy danej Treści Cyfrowej. Kliknięcie na wybrana opcję powoduje dodanie oferty Zakupu wybranej Treści Cyfrowej do Koszyka.

7. W celu złożenia oferty Zakupu wybranej Treści Cyfrowej Klient powinien przejść do zakładki Koszyka, potwierdzić złożenie oferty Zakupu a następnie dokonać płatności. 8.

W trakcie procesu składania oferty Zakupu Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Koszyku.

8. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.

10. Ceną wiążąca jest cena podana podczas składnia zamówienia w Koszyku.

11. Przy dokonaniu płatności Klient ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie formy płatności za zamówienie, w szczególności z wykorzystaniem kary płatniczej, ePrzelewu, płatności półautomatycznej oraz innych udostępnianych przez OSP we współpracy z kontrahentami obsługującymi płatności internetowe.

12. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych, ePrzelewu, płatności półautomatycznej Klient zostanie przekierowany na serwis eCard.pl zarządzany przez spółkę eCard S.A., aby dokonać wpłaty na poczet zakupu wybranej Treści Cyfrowej.

13. Po złożeniu przez Klienta oferty oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma od OSP wiadomość elektroniczną w postaci e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez OSP potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomiędzy OSP a Klientem zawierana jest umowa o dostawę Treści Cyfrowej na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Załączników do niniejszego Regulaminu dotyczącego nabywanej przez Klienta Treści Cyfrowej.

14. W przypadku braku możliwości realizacji złożonej przez Klienta oferty Klient otrzyma od OSP wiadomość e-mail wskazująca na braku akceptacji oferty przez OSP.

15. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez OSP zamówionej przez Klienta Treści Cyfrowej z uwagi na jej niedostępność OSP najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

16. OSP zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Treści Cyfrowych Klientowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu lub załączników do niego, bądź przepisów obowiązującego prawa.

17. Wymogi techniczne, jakie powinny spełniać posiadane przez Klienta urządzenia dla celów korzystania z zakupionych w ramach Sklepu Treści Cyfrowej w postaci elektronicznej określają Karty Treści oraz informacje zamieszczone na stronach Sklepu, obok Treści Cyfrowej.

18. Szczegółowe zasady Zakupu poszczególnych rodzajów Treści Cyfrowych, zasady dostarczenia Treści Cyfrowych Klientowi oraz zasady korzystania z Treści Cyfrowych określają odrębne dla każdego rodzaju Treści Cyfrowej Karty Treści .

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZAKUPU

1. Klient ma prawo do rezygnacji z Zakupu do momentu dokonania płatności za Treści Cyfrowe objęte Zakupem.

2. Klient będący konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy oraz od umowy o dostawę Treści Cyfrowej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować OSP o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo powyższe może wykonać albo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i przesłaniu jej na adres OSP w Warszawie (03-550), przy ul. Goławickiej 1/31albo wysyłając swoje oświadczenie na adres poczty elektronicznej biuro@parkieciarzeosp.com.pl. Skorzystanie ze wskazanego formularza nie jest obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od umowy OSP zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4. Powyższe prawo do odstąpienia, opisane w ust. 2, nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej. Zgoda powyższa może być udzielona przez Klienta w momencie składania Zamówienia

5. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

§9 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Administratorem danych osobowych Klienta jest OSP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-550), przy ul. Goławickiej 1/31. OSP przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania z Serwisu, w tym dokonywania zakupów w Serwisie. Więcej informacji uzyskasz w Polityce Prywatności.

§10 REKLAMACJE

1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Treści Cyfrowej.

2. Klient może zgłosić reklamację do Biura Obsługi Klienta z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:

a) mailowo – na adres : biuro@parkieciarzeosp.com.pl

b) telefonicznie – + 48 022 409-07-02

c) pisemnie – na adres OSP z siedzibą w Warszawie (03-550), przy ul. Goławickiej 1/31

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail, numer zamówienia, określenie Treści Cyfrowej oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych OSP może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.

4. OSP ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

5. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@parkieciarzeosp.com.pl.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. OSP nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez OSP blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 30 września 2019 roku

4. OSP ma obowiązek dostarczania Treści Cyfrowych bez wad

5. OSP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez OSP, nie krótszym niż 7 dni od momentu wysłania informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail Klienta oraz udostępnienia na stronie http://www.OSP.pl zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

W razie pytań i sugestii prosimy o kontakt poprzez adres mailowy: biuro@parkieciarzeosp.com.pl